Systemydelser i Danmark

Power 2 Climate Change

Vi driver virtuelle kraftværker til levering af systemydelser, som understøtter den grønne omstilling i Danmark til et mere bæredygtigt samfund.

Med virtuelt kraftværk eller en Virtual Power Plant (VPP) er det muligt at erstatte fossilt baserede systemydelser med bæredygtige løsninger. 

Virtuelle kraftværker er en ny løsning på markedet for systemydelse i Danmark, som hurtigt kan imødekomme Energinets behov for stabile grønne løsninger.

 

We are the Best

Power 2 Climate Change

Vi driver virtuelle kraftværker til levering af systemydelser, som understøtter den grønne omstilling i Danmark til et mere bæredygtigt samfund.

Med virtuelt kraftværk eller en Virtual Power Plant (VPP) er det muligt at erstatte fossilt baserede systemydelser med bæredygtige løsninger. 

Virtuelle kraftværker er en ny løsning på markedet for systemydelse i Danmark, som hurtigt kan imødekomme Energinets behov for stabile grønne løsninger.

Vores målsætning

Power 2 Climate Change udbyder som aggregator systemydelser baseret på virtuelle kraftværker. Herfra levere vi reserver til elnettet og blive kompenseret for spændingsændringer indtil produktionskapaciteten tilpasses behovet.

Partnere:

P2CC's løsninger har indtil videre fortrængt tons CO₂

Power 2 Climate Change - Vi hjælper med at sikre et stabilt energinet i Danmark.
 

El-infrastruktur i Danmark

Den danske energiforsyning er på mange måder enestående, idet Danmark energimæssig er sammenhængende. Vi er begunstiget af en relativt begrænset geografisk udstrækning, som har banet vejen for en homogen energi infrastruktur, men også for en stram politisk regulering, der – skønt den er i opbrud – fortsat sætter sit præg på markedet på godt og ondt.

I modsætning til mange andre lande, er vores forsyningsnet ejet af et statsmonopol (Energinet A/S). Energinet er ansvarlig for drift, udbygning og vedligeholdelse af vores infrastruktur med centralt fokus på at sikre, at elnettet oppebærer en (konstant) spænding, der matcher den til enhver tid aktuelle efterspørgsel.

Mange lande har en infrastruktur, hvor private netejere forsyner lokale eller regionale kunder, hvilket komplicerer den indbyrdes distribution og koordinering på tværs af netejernes områder, men til gengæld understøtter at f.eks. prisdannelse og udbygning sker på markedsvilkår.

Energinet har som ene systemoperatør behov for en række ydelser, der sikre frekvensen og balancen i el-nettet og dermed elforsyningssikkerheden. Disse ydelser kaldes under ét for systemydelser.

I en forenklet fremstilling er systemydelserne en reserve, der kan aktiveres i situationer, hvor netspændingen falder som følge af f.eks. underkapacitet fra producenternes side, eller pludselige forbrugsstigninger ift. den dagligt estimerede forventning.

Systemydelserne har historisk set været nemmere at håndtere end de er i dag og hvad der må forventes fremover. Elværkerne – der har forsynet nettet med energi udelukkende baseret på fossile brændsler indtil for få år siden – har historisk set kunnet regulere netspændingen og kan det i et vist omfang fortsat.

Regulering af netspændingen kan lade sig gøre af to centrale årsager:

<p style=1.

"/>

1.


Fordi fossilt baseret produktion gør det muligt manuelt at justere produktionen lavpraktisk ved f.eks. at ’tænde’ og ’slukke’ eller ’skrue op’ og ’ned’ for produktionsanlæggene.

<p style=2.

"/>

2.


Fordi antallet af producenter var overskuelig og koordineringen af produktionsindsatsen dermed enklere at håndtere.

Årsager til behovet for systemydelser

I takt med Danmarks hastige omstilling til el-forsyning fra vedvarende energikilder dvs. vind, sol og vand bliver energinettet i kritisk grad afhængig af nye energistabiliserende ydelser leveret til Energinet. Det kan være i form af systemydelser som er batteri baserede.

Det har flere årsager:

A. Først og fremmest stiger antallet af producenter, der leverer el ind i forsyningsnettet eksplosivt. Det har den følgevirkning, at produktionskoordineringen bliver stadig mere kompleks: Det er – til enhver tid – muligt at standse og starte selv de mindste anlægs produktion, men med liberaliseringen af produktionen vil det i praksis være umuligt at håndtere, hvornår den enkelte producent skal reducere sin produktion – og dermed sin indtjening.

Endelig er det en politisk ambition at elproduktion fra fossile energikilder udfases. Dermed ser vi ind i en fremtid, hvor systemydelser bliver aldeles afgørende for opretholdelsen af en stabil netspænding.

B. Selve produktionen fra vedvarende energikilder er ustabil, fordi den afhænger 100% af vejr og vind (som illustreret nedenfor). Der er således aldrig garanti for, at produktion og efterspørgsel matcher hinanden. I det store billede kompenseres der gennem erfaringstal for forbruget dag for dag i året: Det forventede forbrug udbydes (i Skandinavien) på Nord Pool, men differencen mellem udbudt behov og efterspurgt henholdsvis produceret behov kan variere voldsomt i praksis alligevel.

Graf over totalforbrug og produktion i Danmark

I dag opretholdes netspændingen gennem en struktur af forsyningskilder bestående af:

De eksisterende  (fossilt baserede) el-værker

De eksisterende (fossilt baserede) elværker

Gas, affald og biomasse

Gas, affald og biomasse

VE-kilder (sol, vind og vand)

vedvarende energi-kilder (sol, vind og vand)

Import/eksport fra Norge og Tyskland

Import/eksport fra Sverige, Norge og Tyskland

Produktion af el fordelt på brændsler

Produktion af el fordelt på brændsler

Figuren viser den årlige danske produktion fordelt på brændsler, Den viser udelukkende den årlige produktion samt det årlige forbrug. Den viser også om Danmark netto har eksporteret eller importeret elektricitet, også kaldet nettoudveksling.

Hvor den samlede produktion er lavere end forbruget, har vi måttet importere elektricitet, og omvendt har vi nettoeksporteret, hvor produktionen er højere end forbruget.

I 2019 var nettoudvekslingen med udlandet på årsniveau en samlet import på ca. 5.443 GWh, men den samlede bruttoimport var oppe på næsten 16.000 GWh. Dette svarer til næsten halvdelen af vores forbrug, og til hvad alle vindmøllerne producerer tilsammen.

Importeret el fylder således rigtigt meget i elsystemet og meget mere end nettoimporten viser. Oftest importerer og eksporterer vi samtidig og det er styret af markedet, der sikrer at elektriciteten flyder hen hvor prisen er højest, og dermed hvor behovet er størst.

Danmark har altså i dag et samlet el-energiforbrug på lidt under 30.000 GWh pa. og samtidig en nettoimport af el på ca. 5.400 GWh. 

Vigtigt i denne sammenhæng er to ting:

<p style=1.

"/>

1.


At vores samlede elforbrug har udvist en faldende tendens, hvilket primært skyldes adskillige succesfulde energispareindsatser. Trods fortsat fokus på energispareindsats forventes det imidlertid at vi vil se en netto forbrugsstigning på ca. 4% pa. frem mod 2030.

<p style=2.

"/>

2.


At vedvarende energikilder udgør en stærkt stigende andel af det samlede energiforbrug hvilket – i sig selv – øger betydningen af adgang til systemydelser (el-reserver) i forsyningsnettet.

Power to climate change

Kontakt

Historien bag Power 2 Climate Change

Power 2 Climate Change blev oprindeligt grundlagt under navnet Safetry Aps i 2015. Vi valgte at skifte navnet på det tidspunkt, hvor vi blev aktive indenfor den grønne omstilling.

Power 2 Climate Change ønsker at styre og drive virtuelle kraftværker, der stiller el-reserver i form af systemydelser til rådighed for Energinet.

Energinet udbyder dagligt behovet for disse reserver. Der er tale om systemydelser, som medvirker til at udligne kortvarige spændingsfald i elnettet, indtil alternative reserver kan træde til.

Behovet for disse ydelser stiger i takt med at den grønne omstilling bliver mere og mere udbredte. Energinet efterspørger reserver, der hurtigt kan træde til, netop det som Power 2 climate change tilbyder.

Danske lovgivning indebærer, at hverken Energinet eller elforsyningsselskaberne kan udbyde systemydelser. Systemydelser leveres derfor – på nuværende tidspunkt – fra kraftværker, der råder over stand-by kapacitet, men løsningerne er ikke hverken hurtig eller billige nok til at tilfredsstille efterspørgslen.

Løsninger er allerede i drift andre steder i Europa med stor succes og der er stor efterspørgsel. Power 2 Climate Change blandt ’first mover’ i Danmark på dette felt.

Power 2 Climate Change har etableret et skalerbart koncept og har ambitionen om tilslutning af flere virtuelle kraftværker i Danmark.