Systemydelser i Danmark

Power 2 Climate Change

Vær med til at stabilisere el-nettet som virksomhed eller kommune og modtag økonomisk kompensation.


Vi driver virtuelle kraftværker til levering af systemydelser, som understøtter den grønne omstilling i Danmark til et mere bæredygtigt samfund.

Med virtuelt kraftværk eller en Virtual Power Plant (VPP) er det muligt at erstatte fossilt baserede systemydelser med bæredygtige løsninger. 

Virtuelle kraftværker er en ny løsning på markedet for systemydelse i Danmark, som hurtigt kan imødekomme Energinets behov for stabile grønne løsninger.

 

We are the Best

Power 2 Climate Change

Vær med til at stabilisere el-nettet som virksomhed eller kommune og modtag økonomisk kompensation.


Vi driver virtuelle kraftværker til levering af systemydelser, som understøtter den grønne omstilling i Danmark til et mere bæredygtigt samfund.

Med virtuelt kraftværk eller en Virtual Power Plant (VPP) er det muligt at erstatte fossilt baserede systemydelser med bæredygtige løsninger. 

Virtuelle kraftværker er en ny løsning på markedet for systemydelse i Danmark, som hurtigt kan imødekomme Energinets behov for stabile grønne løsninger.

Vores målsætning

Power 2 Climate Change udbyder som aggregator systemydelser baseret på virtuelle kraftværker. Herfra levere vi reserver til elnettet og blive kompenseret for spændingsændringer indtil produktionskapaciteten tilpasses behovet.

Et udvalg af vores partnere:

P2CC's løsninger har indtil videre fortrængt tons CO₂

Power 2 Climate Change - Vi hjælper med at sikre et stabilt energinet i Danmark.

 

El-infrastruktur i Danmark

Den danske energiforsyning er på mange måder enestående, idet Danmark energimæssig er sammenhængende. Vi er begunstiget af en relativt begrænset geografisk udstrækning, som har banet vejen for en homogen energi infrastruktur, men også for en stram politisk regulering, der – skønt den er i opbrud – fortsat sætter sit præg på markedet på godt og ondt.

I modsætning til mange andre lande, er vores forsyningsnet ejet af et statsmonopol (Energinet A/S). Energinet er ansvarlig for drift, udbygning og vedligeholdelse af vores infrastruktur med centralt fokus på at sikre, at elnettet oppebærer en (konstant) spænding, der matcher den til enhver tid aktuelle efterspørgsel.

Energinet har som ene systemoperatør behov for en række ydelser, der sikre frekvensen og balancen i el-nettet og dermed elforsyningssikkerheden. Disse ydelser kaldes under ét for systemydelser.

I en forenklet fremstilling er systemydelserne en reserve, der kan aktiveres i situationer, hvor netspændingen falder som følge af f.eks. underkapacitet fra producenternes side, eller pludselige forbrugsstigninger ift. den dagligt estimerede forventning.

Systemydelserne har historisk set været nemmere at håndtere end de er i dag og hvad der må forventes fremover. Elværkerne – der har forsynet nettet med energi udelukkende baseret på fossile brændsler indtil for få år siden – har historisk set kunnet regulere netspændingen og kan det i et vist omfang fortsat.

Løsningen i praksis hos Sørø forsyning

Løsningen i praksis hos Sørø forsyning

Løsning hos NCC Industry

Løsning hos NCC Industry

Regulering af netspændingen kan lade sig gøre af to centrale årsager

<p style=1.

"/>

1.


Fordi fossilt baseret produktion gør det muligt manuelt at justere produktionen lavpraktisk ved f.eks. at ’tænde’ og ’slukke’ eller ’skrue op’ og ’ned’ for produktionsanlæggene.

<p style=2.

"/>

2.


Fordi antallet af producenter var overskuelig og koordineringen af produktionsindsatsen dermed enklere at håndtere.

Hvorfor er der behov for stabilisering af elnettet?

I takt med Danmarks hastige omstilling til el-forsyning fra vedvarende energikilder dvs. vind, sol og vand bliver energinettet i kritisk grad afhængig af nye energistabiliserende ydelser leveret til Energinet. Det kan være stabilisering vha. virtuelle kraftværker.

video
video

I dag opretholdes netspændingen gennem en struktur af forsyningskilder bestående af

De eksisterende  (fossilt baserede) el-værker

De eksisterende (fossilt baserede) elværker

Gas, affald og biomasse

Gas, affald og biomasse

VE-kilder (sol, vind og vand)

Vedvarende energi-kilder (sol, vind og vand)

Import/eksport fra Norge og Tyskland

Import/eksport fra Sverige, Norge og Tyskland

Hvorfor er der behov for stabilisering?

A. Først og fremmest stiger antallet af producenter, der leverer el ind i forsyningsnettet eksplosivt. Det har den følgevirkning, at produktionskoordineringen bliver stadig mere kompleks: Det er – til enhver tid – muligt at standse og starte selv de mindste anlægs produktion, men med liberaliseringen af produktionen vil det i praksis være umuligt at håndtere, hvornår den enkelte producent skal reducere sin produktion – og dermed sin indtjening.

Endelig er det en politisk ambition at elproduktion fra fossile energikilder udfases. Dermed ser vi ind i en fremtid, hvor systemydelser bliver aldeles afgørende for opretholdelsen af en stabil netspænding.

B. Selve produktionen fra vedvarende energikilder er ustabil, fordi den afhænger 100% af vejr og vind (som illustreret nedenfor). Der er således aldrig garanti for, at produktion og efterspørgsel matcher hinanden. I det store billede kompenseres der gennem erfaringstal for forbruget dag for dag i året: Det forventede forbrug udbydes (i Skandinavien) på Nord Pool, men differencen mellem udbudt behov og efterspurgt henholdsvis produceret behov kan variere voldsomt i praksis alligevel.

Graf over totalforbrug og produktion i Danmark

Produktion af el fordelt på brændsler

Produktion af el fordelt på brændsler

Figuren viser den årlige danske produktion fordelt på brændsler, Den viser udelukkende den årlige produktion samt det årlige forbrug. Den viser også om Danmark netto har eksporteret eller importeret elektricitet, også kaldet nettoudveksling.

Hvor den samlede produktion er lavere end forbruget, har vi måttet importere elektricitet, og omvendt har vi nettoeksporteret, hvor produktionen er højere end forbruget.

I 2019 var nettoudvekslingen med udlandet på årsniveau en samlet import på ca. 5.443 GWh, men den samlede bruttoimport var oppe på næsten 16.000 GWh. Dette svarer til næsten halvdelen af vores forbrug, og til hvad alle vindmøllerne producerer tilsammen.

Importeret el fylder således rigtigt meget i elsystemet og meget mere end nettoimporten viser. Oftest importerer og eksporterer vi samtidig og det er styret af markedet, der sikrer at elektriciteten flyder hen hvor prisen er højest, og dermed hvor behovet er størst.

Danmark har altså i dag et samlet el-energiforbrug på lidt under 30.000 GWh pa. og samtidig en nettoimport af el på ca. 5.400 GWh.

Power to climate change
Carsten Vammen

Power 2 Climate Change er født ud af tanken om at den grønne omstilling skal og bør have et økonomisk incitament for erhvervslivet. Det sætter turbo på udviklingen, så flere virksomheder kan understøtte den grønne omstilling. Via vores virtuelle kraftværker får man både en økonomisk kompensation og reducerer samtidigt virksomhedens Co2-aftryk.

– Carsten Vammen, Direktør og stifter

Skal vi lave beregningerne for dig?

Kontakt os og se hvor meget jeres virksomhed kan kompenseres.